Preskocit navigáciu

Podmienky prijatia do štátnej služby profesionálneho vojaka


Žiadosti o vyčlenenie/prijatie na plnenie úloh Vojenskej polície zasielať na adresu: Vojenská polícia, Železničná ul. č.3,

Trenčín 911 01, sekretariat.vp@mil.sk

 

Po splnení podmienok prijatia do štátnej služby profesionálneho vojaka v zmysle zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov SR v znení neskorších predpisov a po prijatí do dočasnej štátnej služby profesionálneho vojaka k Vojenskej polícii bude novoprijatý vojenský policajt vyslaný do Vstupného odborného kurzu Vojenskej polície v Odbore výcviku a kynológie Vlkanová - Hronsek.


Cieľom 8-týždňového kurzu (320 hodín) je pripraviť príslušníkov vojenskej polície po teoretickej a praktickej stránke v oblastiach služobných zákrokov, dopravnej a poriadkovej služby a streleckej prípravy v policajnej praxi.

Kurz pozostáva z viacerých blokov, ktorých nadväznosť vytvára predpoklad pre úspešné zvládnutie bežných policajných činností.

Jednotlivé bloky:
- služobné zákroky,
- služba dopravnej a poriadkovej polície,
- strelecká príprava,
- činnosť dvojčlennej hliadky pri vstupe do budovy,
- telesná príprava, zdravotná príprava,
- vodičská príprava.

Príslušníci zaradení do kurzu svoje vedomosti a zručnosti potvrdia počas kurzu kontrolnými zamestnaniami a záverečným preskúšaním v jednotlivých oblastiach kurzu, pričom podmienkou účasti na záverečných skúškach je účasť minimálne na 80 % všetkých zamestnaní v priebehu kurzu.

Úspešní absolventi v daných oblastiach získajú osvedčenia

  • Odborný kurz - Služba dopravnej a poriadkovej polície,
  • Odborný kurz - Bojová streľba VP III,
  • Odborný kurz - Vstupy a prehľadávanie – hliadka,
  • Odborný kurz – Služobné zákroky,
  • Odborný kurz – Vodiči s právom prednostnej jazdy
  • Osvedčenie o absolvovaní Vstupného odborného kurzu.

Podmienky prijatia do štátnej služby profesionálneho vojaka v zmysle zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov SR v znení neskorších predpisov :

• písomná žiadosť o prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka,
• občan, ktorý v predchádzajúcom období už bol v štátnej službe profesionálneho vojaka a  bol podľa predchádzajúceho právneho predpisu alebo podľa zákona 281/2015 Z.z. hodnotený ako spôsobilý vykonávať profesionálnu službu a funkciu, do ktorej bol naposledy ustanovený, alebo vyššiu funkciu,
• alebo občan, ktorý vykonal základnú službu alebo náhradnú službu a bol v služobnom pomere k ozbrojeným zborom, k ozbrojeným bezpečnostným zborom, alebo k Národnému bezpečnostnému úradu SR
• bezúhonnosť, spoľahlivosť,
• ovládanie štátneho jazyka,
• politicky neaktívny,
• štátne občianstvo Slovenskej republiky,
• trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
• splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon štátnej služby na prijatie do dočasnej štátnej služby bez vykonania prípravnej štátnej služby a podľa konkrétnej požiadavky na funkciu,
• zdravotne a psychicky spôsobilý, fyzicky zdatný,
• spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
• spĺňajúci predpoklady na udelenie bezpečnostnej previerky podľa požiadaviek na funkciu,
• ku dňu prijatia skončenie činností obmedzených alebo zakázaných zákonom,
• súhlas s výkonom štátnej služby podľa potrieb služobného úradu,
• úspešné absolvovanie výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov:
• vyplnený osobný dotazník,
• životopis,
• vojenská knižka,
• čestné vyhlásenie o štátnom občianstve, trvalom pobyte, nevykonávaní zakázaných činností, o súhlase s výkonom štátnej služby podľa potrieb služobného úradu a oboznámení sa s podmienkami výkonu štátnej služby,
• odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
• písomné hodnotenie (služobný posudok) posledného zamestnávateľa.


Požiadavky:

Hodnostný zbor dôstojníkov:
vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa,
špecializované policajné štúdium,
anglický jazyk na úrovni pokročilý – slovom aj písmom,
vodičské oprávnenie sk. „B“.

Hodnostný zbor poddôstojníkov a práporčíkov:
stredoškolské vzdelanie,
vodičské oprávnenie sk. „B“,
skúsenosti s bezpečnostnými a poriadkovými službami.


V súlade s Výnosom Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 25. marca 2009 č. SEOPMVL-20-3/2009-OdL o požadovaných druhoch, študijných odboroch a učebných odboroch stredoškolského vzdelania, požadovaných študijných odboroch a stupňoch vysokoškolského vzdelania na výkon dočasnej štátnej služby a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností vo vojenskom zdravotníctve na výkon dočasnej štátnej služby sa ustanovuje:

- požadovaným druhom stredoškolského vzdelania na výkon dočasnej štátnej služby v hodnostiach čatár, rotný, rotmajster, nadrotmajster a štábny nadrotmajster je úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie bez ohľadu na študijný odbor.

- požadovaným druhom stredoškolského vzdelania na výkon dočasnej štátnej služby v hodnostiach podpráporčík, práporčík je úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

- na výkon dočasnej štátnej služby v hodnostiach poručík, nadporučík a kapitán sa požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore z podskupiny študijných odborov právo, bezpečnostné služby, ekonómia a manažment, obrana a vojenstvo alebo informatické vedy, informačné a komunikačné technológie.

- na výkon dočasnej štátnej služby v hodnostiach major, podplukovník, plukovník sa požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore z podskupiny študijných odborov právo, bezpečnostné služby, ekonómia a manažment, obrana a vojenstvo alebo informatické vedy, informačné a komunikačné technológie.

Skočiť na menu
Share